• it
 • pl

Polityka Prywatności

Niniejszy dokument określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych zbieranych przez stronę internetową www.annafyktraduzioni.it (zwaną dalej „Serwisem”).

Administrator danych, podany poniżej, może modyfikować lub aktualizować, w całości lub częściowo niniejszą Politykę Prywatności informując o tym Użytkowników. Wprowadzone zmiany i aktualizacje obowiązują zaraz po ich opublikowaniu w Serwisie. W związku z powyższym Użytkownik powinien zapoznać się z Polityką Prywatności przy każdym dostępie do Serwisu.

Jeżeli Użytkownik nie akceptuje zmian wprowadzonych do niniejszej Polityki Prywatności, powinien zaprzestać korzystania z Serwisu oraz może zażądać od Administratora danych usunięcia swoich danych osobowych.

I. Dane osobowe zbierane przez serwis 

Administrator zbiera następujące kategorie danych osobowych:

1. Dane i informacje podane dobrowolnie przez Użytkownika

 • Dane kontaktowe i informacje: przekazywane są one dobrowolnie przez Użytkownika do Serwisu w trakcie jego użytkowania, np. imię, nazwisko, adres, dane dostępu do oferowanych usług i/lub produktów, zainteresowania i preferencje oraz inne informacje osobiste, itp.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do korzystania z wybranych funkcjonalności Serwisu oraz do przesyłania ofert, realizacji zamówień, umów i usług.

Użytkownik, który przekazuje Administratorowi dane osobowe osób trzecich jest bezpośrednio i wyłącznie odpowiedzialny za ich pochodzenie, gromadzenie, przetwarzanie, przekazywanie lub rozpowszechnianie.

2. Dane zbierane automatycznie podczas korzystania z Serwisu

 • Dane technicznesystemy komputerowe i procedury programowe wykorzystywane do obsługi niniejszego Serwisu mogą pozyskiwać, w trakcie ich normalnego funkcjonowania, niektóre dane osobowe, których transmisja jest niezbędna przy korzystaniu z protokołów komunikacji internetowej. Informacje te, ze względu na ich naturę, mogą umożliwić identyfikację Użytkowników. Kategoria ta obejmuje m.in. numery IP, rodzaje urządzenia końcowego Użytkownika, a także czas połączenia Użytkownika z Serwisem oraz inne dane związane z aktywnością Użytkownia w Serwisie.
 • Dane dotyczące użytkowania: mogą być również zbierane ogólne informacje statystyczne dotyczące funkcjonowania Serwisu np. odwiedzane strony, podejmowane działania, wykorzystywane funkcje.

3. Dane osobowe zbierane przez pliki cookie lub podobne technologie

Serwis nie pozyskuje żadnych danych osobowych Użytkowników za pomocą tych technologii.

Pliki cookie nie są wykorzystywane do identyfikacji, zbierania lub przesyłania danych osobowych. Serwis nie stosuje żasdnych stałych plików cookie, ani systemów śledzenia użytkowników.

Stosowanie plików tymczasowych (które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu zamkniącia przeglądarki), jest ściśle ograniczone do przesyłania identyfikatorów sesji (składających się z losowo generowanych przez sewer liczb) niezbędnych do zapewnienia bezpiecznego i sprawnego przeglądania Serwisu.

Pliki tymczasowe stosowane przez niniejszy Serwis pozwalają uniknąć korzystania z innych technik informatycznych, które mogłyby zagrozić prywatności Użytkowników podczas przeglądania stron oraz uniemożliwiają pozyskiwanie danych osobowych Użytkowników.

II. Cele przetwarzania danych 

Zebrane dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji procesów ofertyzacji, zamówienia/umowy oraz zobowiązań prawnych, jak również w następujących celach:

 • założenia konta Użytkownika;
 • zewnętrznego zarządzania płatnościami za pomocą karty kredytowej, przelewu bankowego lub innych środków. Dane używane do płatności są pozyskiwane bezpośrednio przez operatora wybranej usługi płatniczej, bez przetwarzania ich w jakikolwiek sposób przez niniejszy Serwis;
 • zarządzania bazami danych Użytkowników.

III. Sposób przetwarzania danych 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się za pomocą narzędzi informatycznych i/lub telematycznych, w sposób zorganizowany i ściśle związany ze wskazanymi celami.

W określonych przypadkach dostęp do danych osobowych mogą mieć również współpracownicy Administratora danych (np. pracownicy działu kadr, reklamy, administratorzy systemu itp.) lub podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi (m.in. hostingu, marketingu automatycznego, firmy kurierskie itp.). Administrator danych może pisemnie upoważnić powyższe podmioty do przetwarzanie danych osobowych Użytkowników z równoczesnym obowiązkiem zachowania ich w tajemnicy.

Aktualną ewidencję osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych można otrzymać pisząc na adres e-mail anna.fyk@fastwebnet.it .

IV. Podstawa prawna

W procesie przetwarzania danych osobowych stosuje się zasady określone w Rozporządzeniach Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ("RODO").

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkownika w przypadku zaistnienia jednego z poniższych warunków:

 • Użytkownik wyraził zgodę w zakresie jednego lub więcej celów przetwarzania danych; 
 • przetwarzanie jest niezbędne do realizacji zamówienia i/lub umowy z Użytkownikiem;
 • przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia przez Administratora obowiązku wynikającego z przepisów prawnych.

V. Miejsce przetwarzania danych

Dane są przetwarzane w siedzibie Administratora oraz w każdym innym miejscu, w którym znajdują się strony, których przetwarzanie dotyczy. W celu uzyskania dalszych informacji, prosimy o kontakt z Administratorem pisząc na adres e-mail anna.fyk@fastwebnet.it lub Via Attilio Regolo 19, 00192 Roma (RM). 

VI. Bezpieczeństwo danych 

Administrator gwarantuje poufność i wysoki poziom bezpieczeństwa przetwarzania danych przy użyciu odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych i zgodnie z obowiązującymi przepisami.

VII. Okres przechowywania danych

Administrator będzie przechowywał dane przez okres niezbędny do realizacji umów zawartych z Użytkownikiem, nie dłużej niż przez okres 3 lat od wygaśnięcia stosunku z Użytkownikiem, a w każdym wypadku do czasu zakończenia ustawowego okresu przewidzianego w obowiązujących przepisach.

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne na potrzeby dochodzenia roszczeń przez Administratora, dane osobowe będą przechowywane do czasu ich zaspokojenia.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się za zgodą Użytkownika, Administrator danych może przechowywać dane osobowe do czasu wniesienia sprzeciwu przez Użytkownika.

Okres przechowywania danych osobowych może ulec wydłużeniu jeżeli wymagają tego przepisy prawne lub na polecenie odpowiednich władz.

Wszystkie dane osobowe zostaną usunięte po zakończeniu okresu przechowywania. Po upływie tego okresu wygasa prawo do dostępu, usunięcia, sprostowania i przeniesienia danych osobowych.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji  

Wszystkie zebrane dane osobowe nie będą podlegały żadnym procesom zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowaniu, które może wywoływać skutki prawne wobec danej osoby lub istotnie na nią wpływać.

IX. Prawa Użytkownika 

Użytkownikowi, którego dane osobowe przetwarzane są przez Administratora przysługuje prawo: 

 • cofniącia w każdej chwili udzielonej zgody;
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 • dostępu do danych osobowych;  
 • sprostowania danych osobowych;  
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych; 
 • usunięcia danych osobowych;  
 • przeniesienia danych osobowych;
 • złożenia zażalenia do właściwego organu nadzorczego ochrony danych osobowych i/lub podjęcia działań prawnych.

W celu skorzystania z powyższych uprawnień należy skontaktować się z Administratorem pisząc na adres wskazany w niniejszym dokumencie. Administrator wykonuje żądanie osoby bezpłatnie, w jak najkrótszym czasie, w okresie do 30 dni.

X. Administrator danych 

Administratorem danych jest firma Integra Servizi di Anna Fyk, z siedzibą w Cerveteri (RM) 00052, Via Martiri delle Foibe 107, numer VAT IT-10476801005, RM-1238791, adres e-mail anna.fyk@fastwebnet.it .

Ostatnia aktualizacja: 01/06/2020